Klasser/Timer

Lærerliste

Lærerark

Lærervejl

Udskriv ark

Vejledning

Hvis I vil udnytte Erite02s faciliteter fuldt ud, kræver det som indledning en mindre indsats af ledelse/administrator. Denne indsats belønnes dog i rigt mål under afviklingen af programmet og ikke mindst i kontrolfasen. Når administratoren har lavet denne indledende indsats, så har han lavet en eksport af Arbejdsfordelingsplanen i Matrix, så alle aktiviteter er registreret med klasse, fag, lektionstal, antal dage og evt. lærerinitialer. En særlig akkord for skole/hjem-samarbejdet har han lagt ind evt. ved hjælp og formler, der selv henter de indtastede elevtal. Herefter kan programmet selv hente lektionstal, antal dage og ovennævnte akkord, når blot klasse og fag er tastet ind én gang.

Bemærk, at administrator kan slå <Gem som>-knappen fra, så lærerne ikke kommer til at gemme programmet under forskellige filnavne, hvilket ville være særdeles uhensigtsmæssigt. Der er kun adgang til de celler og de kommandoer som Erite02 tillader - for at hindre fejl.

Bemærk også, at administrator kan udskrive alle læreres hovedark ved tryk på en knap. Ellers ligger udskriftmuligheder på lærerarkene.

Administrator
Du bliver bedt om kodeord for at komme ind til opsætningen. Bemærk, at du kan ændre skoleår! Erite02 er en engangsinvestering. Det gælder også en stor del af dit indledende arbejde. En redigering næste år vil kunne gøre Erite02 klar til skoleåret 2003/04.

 

<Opsæt klasser og timer>
Det er én af Erite02s store styrker, at samtlige undervisningsaktiviteter kan overføres fra KMD Matrix.

Alle klasser/hold, fag, lektioner, antal dage og lærerinitialer bliver gemt i Erite02 til senere brug, så man sparer indtastningsarbejde.

Vedrørende deletimer skal man selv afgøre, om deletimen skal lægges til (den samme lærer), eller om der skal dannes en ny aktivitet (en anden lærer). Fx 1A DAN 10 lektioner er efterfulgt af 1A DAN 1 lektion. Lægges deletimen til, så øges 10 til 11 og rækken med deletimen slettes. Skal en anden lærer på deletimen, så rettes fagbetegnelsen til DA1 osv.

Når lærerarkene senere dannes, overføres automatisk de aktiviteter, der allerede er registreret i Matrix på læreren - eller tilføjet på listen i Erite02. Det er fantastisk nemt at sætte lærerinitialer på fordi Erite02 udnytter Excels fremragende sorteringsfaciliteter.

Man kan altid gennemse arket og rette, hvor det er nødvendigt.

En del skoler har fordeling af tid til forældresamarbejde gjort afhængig af klassetrin/fag/elevtal. Måske anvender man en algoritme til udregning af tiden. Uanset metoden, kan det gøres på listen. Blot skal resultatet af udregningen altid stå i kolonne F<akkord>. Liste-arket er et helt almindeligt regneark uden beskyttelse, men række 1 er specielt lavet. Den må ikke ændres! Top

Mulighederne:

1) skriv selv timetallet for akkorden i kolonne F ud for de aktuelle klasser/fag.

2) anfør elevtal i kolonne G - faktor i kolonne H - resultatet i kolonne F (=H2*G2). Udnyt Excels faciliteter til at kopiere tal og formler.

3) Mere komplicerede formler kan også anvendes - husk blot, at resultatet skal ende i kolonne F.

4) Undlad at bruge denne mulighed. Lad læreren selv indtaste tallet. Brug af knappen <Hent timer> på lærerens skema vil altid give indholdet i kolonne F - også en blank celle. Gør lærerne opmærksomme på det! Top

<Klargør Masterarket>
Timetallet for Pæd. Råd skal sikkert rettes. Andre fælles aktiviteter som fx fester, pæd. arrangementer, kurser m.m. kan placeres på Masterarket. Måske skal tallet for ferie rettes eller faktor for specialklasser. For at redigere disse to skal du op i menubjælken under <Redigér> for at fjerne beskyttelse. Brug <Afslut> fra samme menu. Den gendanner beskyttelse, så lærerne ikke uforvarende kommer til at ændre de to tal. Man kan også rette i enhver celle i Masterarket, og evt. kan man overføre rettelsen efter lærerarkene er dannet.
Indholdet på Masterarket kan være forskelligt for forskellige lærergrupper. Man kan starte med det "tyndeste" masterark, indtaste de respektive lærere i lærerlisten og danne de pågældendes lærerark. Så kan man anbringe flere ting i masterarket, indtaste den næste gruppe lærere og danne deres lærerark. Erite02 registrerer, om der allerede er dannet lærerark med lærerens navn. I så fald springes læreren over. Man kan altså få lavet ark til en ny lærer når som helst.

<Udfyld lærerliste>
Man henter lærerinitialer fra de overførte data fra Matrix . Sortér listen. Er alle lærere kommet med? Skriver du forkert, så ret ved at skrive oveni. Kommer du til at skrive samme lærer/initialer flere gange, eller laver du listen i uorden, så brug knappen <Sortér>. Går det i fisk, så slet listen og begynd forfra. Top

Når listen er færdig, trykker du <Dan listebox> og trykker <Tilbage>.

<Dan lærerark>
Sidste punkt i Administrators forarbejde. Tryk på knappen for at sætte maskinen i gang med at danne lærerark. Ét til hver lærer på listen. Det tager lidt tid. Herefter er programmet klargjort til brug for lærerne. Top

<Slet lærerark>
Hvis du vil slette enkelte eller alle lærerark, så gøres det fra Administrator-siden. Sletter du lærerark enkeltvist, vil det/de lærernavn(e) også forsvinde på Lærerlisten. Så skal du blot køre <Dan Listebox> for at få det til at stemme. Sletter du alle lærerark, skal du derefter slette Lærerlisten - aldrig omvendt! Erite02 sletter nemlig ud fra Lærerlisten, så hvis du sletter den først, bliver lærerarkene ikke slettet men ligger blot og fylder op. Hvis man gendanner lærerlisten og danner listebox, kan de dog slettes.

Det videre forløb
Filen er nu så stor, at den ikke kan være på én diskette. Det er derfor mest hensigtsmæssigt, at lærernes arbejde foregår ved den pågældende maskine. Evt. kan et komprimeringsprogram (fx WinZip eller PkZip) nedbringe filens størrelse, så den kan være på en diskette. Ellers kan kommandoerne backup og restore bruges. En cd-brænder vil være en glimrende hjælp.

På min skole anbringer vi en maskine på pædagogisk værksted, så lærerne selv kan pusle med tingene. De få lærere, der ikke kan/vil, kan man nemt hjælpe. Programmet er både hurtigt og enkelt at arbejde med, så jeg kan hurtigt slå lærerens rettelser ind efter hendes håndskrevne kladde, som selvfølgelig er lavet på hendes 4 i forvejen udskrevne sider fra Erite02.

En stærk afslutning

Når alle aktiviteter er planlagt i Matrix og lagt ind i kalenderen, så har man det rigtige timetal for lærerens lektioner. Det tal kan man indtaste i Erite02. Et flueben angiver at Erite02 nu skal regne videre med tallet fra Matrix. Således får man et helt præcist grundlag at beregne extra individuel tid på.

Finder du skærmarbejdet besværligt, så vil du nyde Zoom Ind-funktionen. Den gør tingene større og nemmere at ramme, og man zoomer nemt ud til det store overblik. Top

Lærervejledning Top
Du starter på forsiden. Find dit navn i listeboxen og tryk med venstre musetast. Så springer programmet til dit ark.

Ved hjælp af <Tab>-knappen (den med de 2 pile lige under 1/2 og 1) kan man flytte gennem de celler, man kan skrive i. Det går også fint at bruge musen. Med musen kan man fange hjælpetekster (Noter) fra celler med rød markering. Forsøger man at skrive i forbudt område, får man besked: det kan ikke lade sig gøre.

Start fx sådan: i kolonne Klasse/hold: 3a - i kolonne Fag: mat. Tryk knappen [Hent lektioner], og straks har Erite02 hentet lektionstal og antal dage og udregnet forbruget. Hvis du allerede har indtastet under Eksamen og/eller under Lejrskole, så vil knappen [Gem dage] bringe regnskabet i orden.

Altså Erite02 holder styr timeforbruget ud fra Aktiviternes dage i Matrix og lærerens fravær. Med Erite02 kommer man tæt på den endelige resultat.

Overtid
Der er udfoldet megen fantasi i forbindelse med overtidsaftaler. Matrix giver sine brugere mulighed for flere faktorer/intervaller - det gør Erite02 også. Vi har endda lavet "en lille regnemaskine", så man kan omregne den lokale %-sats til faktor i Matrix. Overtid og tillæg kommer selvfølgelig med i sammentællingen på [Sum af lærerark] - Erite02 holder også styr på ressourcerne.

Ekstra F-tid
For seniorer, der fylder mere end 59 i det kommende skoleår, er der en tjekbox ved siden af lærerens navn. Et flueben deri betyder ja tak til ekstra F-tid. Ligeledes er der tjekboxe for specialklasser ved alle undervisningsaktiviteter og ekskursioner.

Ekstra individuel tid
Der en tjekbox ved siden af undervisningsaktiviteterne. Et flueben deri betyder at aktiviteten skal tælle med ved beregning af EIT. Vi kalder det >600. Også andre undervisningsaktiviteter kan tælles med i denne beregning. På [Sum af lærerark] skal man angive puljens størrelse.

 Top

Brug musen - spring!
Tryk på arkets mange knapper for at komme rundt. Spring ned til Ø-tid til akkorder og timerammer. Brug derefter knapper til eksamen, forældrekontakt, enkeltopgaver, alternativ periode, kurser, lejrskole og ekskursioner.

Eksamen
I kolonne, Klasse kan du skrive fx 9a - sæt et flueben for "2 dage" og tryk på knappen <Eksamen>.
Fag og eksamensform. Du skal trykke på pilen og vælge fag - og på pilen nedenunder for at vælge form. Gå videre mod højre, hvis du skal have flere hold til eksamen - tryk til sidst på <Afslut>. Laver du fejl, så må du rette. Du får at vide, hvis det ikke er udfyldt rigtigt. Hvis du senere fx skal tilføje en eksamen, så skal du trykke alle dine eksaminer ind igen. Eller du kan rette manuelt direkte i arket. Bemærk tjekboxen ved de praktiske eksamensfag.
Censorvirksomhed: skriv skole/klasse og antal dage. Tryk på <Retur>.
Alle dage bliver sendt op i toppen af arket som personligt fravær.

Forældrekontakt
Alle dine klasser/fag står her. Hvis Administrator har lavet forarbejdet, skal du blot trykke på [Hent tid]. Sker der ikke noget ved det, så må du selv indtaste den aktuelle tid ud for hver aktivitet. Der er også plads til timer til forældreråd. Bemærk, at hvis du efter denne indtastning ændrer oppe i fagønskerne og evt. sorterer, så vil dette skema ikke mere være korrekt. Det skal redigeres. Top

Enkeltopgaver
Skemaet giver sig selv.

Alternativ periode
På mange skoler brydes skemaet op for klasser og lærere i løbet af året. Hvis dagene allerede er trukket ud i Matrix, så vil det "antal dage" være reguleret. Angiv i dette skema dit ressourceforbrug i disse perioder.

Kurser
Er du bekendt med kurser eller har du en akkord-aftale, så notér her. Angiv evt. fravær på side 1.

Top

Lejrskole
Måske kender du ikke de nøjagtige afgangs- og ankomsttider; men så kan du anføre kvalificerede gæt. Et par timer før eller senere betyder ikke alverden i den sammenhæng.
Måske skal du af sted på flere lejrskoler. Der er plads til 3 i skemaet. Bemærk systemet: afgangstidspunkt time:minut (fx 8:50) - så regnes 1. dag ud, antal hele dage (fx 3), så regnes de 3 dage ud. Den femte dag skal vi hjem. Vi ankommer fx 16:30. Indskriv tidspunkterne timer - kolon - minutter. Så er alle 5 regnet ud, og 5 dages personligt fravær er sendt op til toppen af arket.

Ekskursioner
Alle dine fag/klasser står her. Anfør eventuelle andre klasser og ekskursionens varighed i timer (60 min.). Bemærk udregningen. Er det en specialklasse, så sæt flueben i boxen. Husk (under Personligt fravær) at notere det antal dage, hvor du i anledning af ekskursioner ikke har dit almindelige skema.

Udskriv
Dit ark består af 4 sider - hovedarket og 3 sider hjælpeark. Udskriv efter dit behov alle fire eller et enkelt ark. Administrator kan udskrive alle læreres ark (valgfrit) på én gang.

Tilbage til forsiden
Øverst på arket er knappen <Tilbage>. Tryk på den for at vende tilbage. Du kan her trykke på knappen <Gem>, så er hele programmet gemt - også dine indtastninger. Er du sidste mand, så afslut og luk Excel og maskinen. Demo-udgaven kan ikke gemmes!

Top 

Du kan bestille Erite02
Den komplette udgave af Erite02 til Excel 8.0 (Office97) eller nyere koster 600,00 kr. + moms og forsendelse.
Erite02 er under stadig udvikling. Derfor tilbyder vi gamle kunder den nyeste udgave til 200 kr. + moms og forsendelse.

Det er nemmest at benytte Erites bestillingsformular:

Venlig hilsen Arne Jerner, Erite I/S